รายงานการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 11 (11th International Seminar for Parliamentary Research Services)

รายงานการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 11 (11th International Seminar for Parliamentary Research Services) ในลักษณะการประชุมเสมือนจริง (Vitual Seminar) วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี (The National Assembly Research Service: NARS) 

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

วันที่เข้าร่วม :
2565-06-17
ปีที่เข้าร่วม :
2565
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม ISPRS
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :