รายงานการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เรื่อง ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคของ "User-Centered Law Library"

สัมมนาทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เรื่อง ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคของ "User-Centered Law Library" ผ่านทาง Facebook Live เพจสื่อศาล https://www.facebook.com/pr.coj จัดโดย ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.30-11.30 นาฬิกา

ผู้เข้าร่วม :

จินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

พจพิณ พรมเอี่ยม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

วันที่เข้าร่วม :
2566-07-19
ปีที่เข้าร่วม :
2566
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
จินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
พจพิณ พรมเอี่ยม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
นริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :