รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 เรื่อง "Better Libraries: Honour Yesterday, Celebrate Today, Embrace Tomorrow"

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 เรื่อง "Better Libraries: Honour Yesterday, Celebrate Today, Embrace Tomorrow" ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2567 รวมเวลา 4 วัน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

Subject(s) & Keyword(s)
PULINET
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ผู้เข้าร่วม :

ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ

จำเรียง ระวังสำโรง บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

วันที่เข้าร่วม :
2567-01-09 ถึง 2567-01-12
ปีที่เข้าร่วม :
2567
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
จำเรียง ระวังสำโรง, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ