ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Oxford Law Online Database ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2566

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Oxford Law Online (ทดลองใช้งานตั้งแต่วันนี้- 31 สิงหาคม 2566)

Oxford Law Online เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่รวบรวม Case Law, Oxford Law eBooks, Oxford Law Journals, บทความ Peer-reviewed headnotes และ Commentaries โดยมีเนื้อหาเแบ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

Oxford Reports on International Law (ORIL) ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายคดีระหว่างประเทศ การรายงานของศาลระหว่างประเทศ ศาลในประเทศ และศาลเฉพาะกิจ

อ่านเพิ่มเติม https://library.parliament.go.th/th/online-database/oxford-law-online

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Oxford Law Online Database