ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหอสมุดรัฐสภาในโครงการอาสาสมัครหอสมุดรัฐสภา กิจกรรม “Hack เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2560”

หอสมุดรัฐสภา
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหอสมุดรัฐสภา ในโครงการอาสาสมัครหอสมุดรัฐสภา กิจกรรม “Hack เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2560” เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เปรียบเทียบบทบัญญัติและเจตนารมณ์การร่างรัฐธรรมนูญ 
รายละเอียดของกิจกรรม

  1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัครทาง Facebook Fanpage หอสมุดรัฐสภา เริ่มตั้งแต่วันนี้ - พุธที่ 20 กันยายน 2566
  2. แบ่งกลุ่มอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 4 เดือน มีการปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 
    • 2.1 กลุ่ม 1 อาสาสมัครรวมกลุ่มกันศึกษาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 นำข้อมูลเข้าในระบบที่ออกแบบไว้ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และนำเสนอเว็บไซต์เปรียบเทียบบทบัญญัติและเจตนารมณ์การร่างรัฐธรรมนูญ 2560 
    •  2.2 กลุ่ม 2 ระดมความคิดออกแบบ Prototype เว็บไซต์เปรียบเทียบบทบัญญัติและเจตนารมณ์การร่างรัฐธรรมนูญ 2560 และจัดทำเว็บไซต์ที่สมบูรณ์
  3. อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรการเป็นอาสาสมัครหอสมุดรัฐสภา

 จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนำเว็บไซต์ “เปรียบเทียบบทบัญญัติและเจตนารมณ์การร่างรัฐธรรมนูญ 2560” เผยแพร่ให้บริการทางเว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอสมุดรัฐสภา โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5711  และ Inbox Facebook Fanpage “หอสมุดรัฐสภา

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหอสมุดรัฐสภาในโครงการอาสาสมัครหอสมุดรัฐสภา กิจกรรม “Hack เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2560”