รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง บทบาทรัฐสภาในการพัฒนากลไก ระเบียบ กฎหมายที่เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

The Role of Thai Parliament in Development of Legal Mechanisms to Strengthen the Capacity of Cultural Tourism
ผู้แต่ง :
เฉลิมศักดิ์ บุญนำ
สุนิสา เชาวน์เมธากิจ
จำนวนหน้า :
154
ปีที่เผยแพร่ :
2562
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560