เอกสารวิจัย เรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย: ความก้าวหน้า อุปสรรค และความท้าทาย

ผู้แต่ง :
อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
จำนวนหน้า :
29
ปีที่เผยแพร่ :
2563
ประเภท :
งานวิจัยโดยสำนักวิชาการ