รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยสำเร็จการดำเนินงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรณีศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง มาตรการกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสินค้าอาหารในประชาคมอาเซียน: บทเรียนสำหรับประเทศไทย

ผู้แต่ง :
ปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
จำนวนหน้า :
80
ปีที่เผยแพร่ :
2563
ประเภท :
งานวิจัยโดยสำนักวิชาการ