รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบของกฎหมายเพื่อปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

The Role of Parliament in the Development of Regulatory Impact Assessment Mechanism for Law Reform According to Article 77 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560
ผู้แต่ง :
สุรพล ศรีวิทยา
จำนวนหน้า :
332
ปีที่เผยแพร่ :
2563
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561