รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้านการแรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Members of the House of Representatives' Roles and Duties related labour issues under National Strategy
ผู้แต่ง :
ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์
ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช
จำนวนหน้า :
398
ปีที่เผยแพร่ :
2564
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562