รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยใช้เครื่องมือการวินิจฉัยสุขภาพองค์กรและเครื่องมือการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์

Developing Human Resource Management Strategy for Parliamentary Offices Using Organizational Health Diagnostic and Strategic Foresight Tools
ผู้แต่ง :
ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
จำนวนหน้า :
161
ปีที่เผยแพร่ :
2564
ประเภท :
งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563