การประมวลบทสัมภาษณ์นักวิจัยสาขาวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของรัฐสภา

The codifying of researchers's interview in various fields for developing of parliamentary research
ผู้แต่ง :
ปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากรชำนาญการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
จำนวนหน้า :
39
ปีที่เผยแพร่ :
2555
ประเภท :
งานวิจัยโดยสำนักวิชาการ

การจัดทำประมวลบทสัมภาษณ์นักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยของรัฐสภา เป็นการสรุปแนวความคิดและทัศนะคติของนักวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อวงงานรัฐสภา สามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยจากการรวบรวมข้อมูลในบทสัมภาษณ์นักวิจัยซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากสาขาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา จากการนำข้อมูลในเอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ในคอลัมน์ “พบปะนักวิจัย” ซึ่งกลุ่ม
งานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ ได้จัดทำขึ้นและเผยแพร่ประจำเป็นรายเดือน โดยรวบรวมบทสัมภาษณ์นักวิจัยในคอลัมน์ดังกล่าวตั้งแต่แรกเริ่มคือเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น ๔๔ ราย นำมารวบรวมและทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งในด้านวิทยาการวิจัยและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำผลวิเคราะห์จากการประมวลบทสัมภาษณ์นักวิจัยดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางกำหนดทิศทางการพัฒนางานด้านวิชาการ หรือแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตต่อไป