รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Guidelines for Professional Development of Assistant Operations Members of the House of Representatives
ผู้แต่ง :
ณัชชานุช พุ่มทอง
จำนวนหน้า :
137
ปีที่เผยแพร่ :
2566
ประเภท :
งานวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ให้ทุน/ผู้สนับสนุน :
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563