อินโฟกราฟิก เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)

อินโฟกราฟิก เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2563

ความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ


วันนี้วุฒิสภามีการประชุม ในวาระเรื่องด่วน "รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)  พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการฯ"

รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 

เล่มนี้ประกอบด้วย

 • รายนามคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา
 • รายนามประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 26 คณะ
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • สารบัญ
 • ส่วนที่ 1 บทนำ
 • ส่วนที่ 2 บทสรุป ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
  • 2.1 ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การดำเนินโครงการ/กิจกรรม/ประเด็นการปฏิรูป
  • 2.2 ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด ความก้าวหน้า การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
 • ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด แต่ละด้าน
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
  • แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 • ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาด้านงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)  

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563