กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

อินโฟกราฟิก เรื่อง หน้าที่และอำนาจประธานสภาผู้แทนราษฎร

 


หน้าที่และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฏร

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

  • หมวด 2 หน้าที่และอำนาจของประธานสภา
    • ข้อ 9 ประธานสภามีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ ​

                        1. เป็นประธานของที่ประชุมและต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

                        2. กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสภา

อินโฟกราฟิก เรื่อง ขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร


ขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 หมวด 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา

อินโฟกราฟิก เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต / บัญชีรายชื่อ

 

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต / บัญชีรายชื่อ ปี 2566 ​ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 กำหนดให้

  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
  • เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้รับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ด้วย

อินโฟกราฟิก เรื่อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

 

เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

      กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ ​ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำหนังสือชื่อ "สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557" ขึ้น โดยในเล่มนอกจากจะกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ยังได้กล่าวถึงเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมืองอีกด้วย ​ อาทิ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือสิทธิประโยชน์ฯ

อินโฟกราฟิก เรื่อง เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555

อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 ปี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 & เลือกตั้ง 2566

 

4 ปี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 & เลือกตั้ง 2566

ข้อมูลบางส่วนนำมาจากนิทรรศการผลงานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา นำเสนอในรูปแบบไทม์ไลน์ อาทิ

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระบวนการเลือกนายกฯ ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

 

กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560] กำหนดให้

อินโฟกราฟิก เรื่อง คุณสมบัติ หน้าที่และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

คุณสมบัติ หน้าที่และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร


ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

อินโฟกราฟิก เรื่อง เงินประจำตำแหน่ง ส.ว. และเงินเพิ่ม

 

ส.ว. : เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม
หมายเหตุ ㆍ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ

     โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 196 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Subscribe to กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ