อินโฟกราฟิก เรื่อง ญัตติ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ญัตติ
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

มีญัตติรอการพิจารณาจำนวนมาก

วันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาญัตติ ตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งยังมีญัตติรอการพิจารณาจำนวนมากถึง 149 ญัตติ 


บางท่านอาจไม่ทราบว่าญัตติคืออะไร

 

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 หน้า 31 ข้อ 44 ให้ความหมายว่า

ญัตติ คือ ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

ตัวอย่างญัตติที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุม

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาประชาชนบุกรุกพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ (สาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานในเขตพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดกระบี่ (นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ เป็นผู้เสนอ)

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564