อินโฟกราฟิก เรื่อง ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทบต่อนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

อินโฟกราฟิก เรื่อง ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทบต่อนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทบต่อนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

กระทู้ถามที่ 3.1.1 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามว่า

  1. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีโครงการในการจ้างงานบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและบัณฑิตว่างงานอย่างไรบ้าง
  2. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีแนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาและบัณฑิต เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาและบัณฑิตหรือไม่ อย่างไร
  3. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายในการให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแกนหลักในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ และนักวิจัยหรือไม่ อย่างไร
  4. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายในการให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในด้านการสาธารณสุขในระดับชุมชน/พื้นที่หรือไม่ อย่างไร
  5. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีเป้าหมายต่อความสำเร็จในข้อ 1- ข้อ 4 หรือไม่ อย่างไร

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ตอบ

อ่านเพิ่มเติม

กระทู้ถาม ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทบต่อนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564