อินโฟกราฟิก เรื่อง ใครบ้างไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.

อินโฟกราฟิก เรื่อง ใครบ้างไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

บุคคลต้องห้าม ไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560] มาตรา 98 ได้บัญญัติไว้ ว่า บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ​

  • ติดยาเสพติดให้โทษ
  • เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
  • เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
  • เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 96 (1) (2) หรือ (4)
  • อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
  • ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

และลักษณะอื่น ๆ 

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560]