อินโฟกราฟิก เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ

อินโฟกราฟิก เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ส.ส. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 97 ได้บัญญัติไว้ ว่า บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ​

  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
  3. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วใปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา 90 วันดังกล่าวให้ลดลงเหลือ 30 วัน

นอกจากนี้ ข้อ 4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ตาม (ก) ถึง (ง) ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560]