อินโฟกราฟิก เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

อินโฟกราฟิก เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

ความคืบหน้าในการปฏิรูป รอบกรกฎาคม ถึงกันยายน 2563 ไปถึงไหน?
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 

ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 วุฒิสภามีการพิจารณาเป็นวาระเรื่องด่วน โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา คณะกรรมาธิการในแต่ละด้าน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจง


เป็นการสรุปผลการประมวลผลการดำเนินงานตามเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน ให้เห็นภาพรวมความคืบหน้าตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศมาจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563


แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
     (1) ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
     (2) สถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม
 

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 

รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) 

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564