อินโฟกราฟิก เรื่อง ผังความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานนิติการ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ผังความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานนิติการ
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานนิติการ CAREER PATH

 1. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ให้กับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ สายงานนิติการที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้าย และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ทำให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง เกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน​
   
 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Plan) ให้กับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ สายงานนิติการที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อการเตรียมความพร้อมกำลังคนคุณภาพของส่วนราชการ​
   
 3. เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายในการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ ซึ่งจะเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร​

3 ข้อข้างต้น คือวัตถุประสงค์ ของ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานนิติการ CAREER PATH ที่ คณะทำงานจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) รัฐสภา ได้จัดทำขึ้น โดยเนื้อหาในเล่ม ได้กล่าวถึง​

 1. ผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายงานนิติการ​เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงาน (Career Chart)​
   - หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่ง และการพัฒนา
  ​- ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในเส้นทางความก้าวหน้า​
   
 2. ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ / ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย / ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ​​
  -หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่ง และการพัฒนา​
   -ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งเป้าหมาย​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
อ่านเพิ่มเติม

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายงานนิติการ CAREER PATH