อินโฟกราฟิก เรื่อง งบประมาณต่อหัวประชากรช่วงปี 2552-2562 ต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำ

อินโฟกราฟิก เรื่อง งบประมาณต่อหัวประชากรช่วงปี 2552-2562 ต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำ
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

งบประมาณกับความเหลื่อมล้ำ

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ส.ส. บางท่านได้กล่าวถึงความเหลื่อมล้ำ!!!!

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ ปรากฎในเอกสารความเหลื่อมล้ำของจังหวัดกับการจัดสรรงบประมาณของไทย (ปี 2552-2564) : เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคน ที่สำนักงบประมาณของรัฐสภาจัดทำเอาไว้

เช่น งบประมาณต่อหัวประชากร ในช่วงปี 2552–2562: ต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำ

จากการวิเคราะห์งบประมาณลงพื้นที่จังหวัดต่อหัวประชากรเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและการกระจายงบประมาณว่ามีลักษณะอย่างไร

โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณต่อหัวประชากรเฉลี่ย 11 ปี (ปี 2552–2562) จากแผนภาพที่ 5 ปรากฎในหน้า 9 ของเอกสาร ได้แสดงจำนวนงบประมาณจังหวัดต่อหัวประชากรของแต่ละจังหวัดที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

จังหวัดที่มีงบประมาณต่อหัวเฉลี่ยสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับงบประมาณลงพื้นที่จังหวัด 84,275 บาทต่อประชากร 1 คน ในขณะที่จังหวัดที่ได้รับงบประมาณต่อหัวเฉลี่ยต่ำสุด คือ สมุทรปราการ ได้รับเพียง 2,134 บาทต่อประชากร 1 คน

จะเห็นได้ว่าจังหวัดที่ได้งบประมาณต่อหัวสูงสุดและต่ำสุดมีความแตกต่างกันถึง 39.44 เท่า

นอกจากนี้พาไปดูจังหวัดที่ได้รับงบประมาณต่อหัวเฉลี่ยสูงสุดในรอบ 11 ปี 10 อันดับแรก ซึ่งได้จัดทำอินโฟกราฟิกมาให้แล้ว

เอกสารเล่มนี้ยังมีผลการศึกษาที่น่าสนใจอีกมาก

อ่านเพิ่มเติม

ความเหลื่อมล้ำของจังหวัดกับการจัดสรรงบประมาณของไทย (ปี 2552-2564) : เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคน

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564