อินโฟกราฟิก เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต / บัญชีรายชื่อ

อินโฟกราฟิก เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต / บัญชีรายชื่อ
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

 

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต / บัญชีรายชื่อ ปี 2566 ​ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2562 กำหนดให้

  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
  • เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้รับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ด้วย

  1. เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
  2. มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. เคยรับราชการในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. เคยศึกษาในจังหวัดที่สมัครไม่น้อยกว่า 5 ปี

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560