อินโฟกราฟิก เรื่อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566

อินโฟกราฟิก เรื่อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566
 

ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร

มาตรา 95 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  (1) มีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
  (2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
  (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งหรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่และตามวันเวลาวิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้

อ่านเพิ่มเติม
อ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560]

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :