อินโฟกราฟิก เรื่อง หน้าที่และอำนาจประธานสภาผู้แทนราษฎร

อินโฟกราฟิก เรื่อง หน้าที่และอำนาจประธานสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

 


หน้าที่และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฏร

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

 • หมวด 2 หน้าที่และอำนาจของประธานสภา
  • ข้อ 9 ประธานสภามีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ ​

                        1. เป็นประธานของที่ประชุมและต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

                        2. กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสภา

                        3. ควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมตลอดถึงบริเวณสภา

                        4. เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก

                        5. แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภา

                        6. หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

 • หมวด 4 การประชุม
  • ส่วนที่ 1 วิธีการประชุม
   • ข้อ 39 ในกรณีที่สมาชิกกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นอันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกได้รับความเสียหาย บุคคลนั้นมีสิทธิร้องขอต่อประธานสภาภายในกำหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีการประชุมครั้งนั้น เพื่อให้มีการโฆษณาคำชี้แจง  การยื่นคำร้องต้องทำเป็นหนังสือพร้อมคำชี้แจงประกอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและอยู่ในประเด็นที่ผู้ร้องอ้างว่าก่อให้เกิดความเสียหายเท่านั้น
   • ข้อ 40 ให้เป็นอำนาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่าคำร้องและคำชี้แจงที่ผู้ร้องกล่าวอ้างมานั้นเป็นไปตามข้อ 39 หรือไม่ ให้ประธานสภาวินิจฉัยคำร้องและคำชี้แจงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง ในกรณีที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าคำร้องและคำชี้แจงไม่เป็นไปตามข้อ 39 ให้ยกคำร้องเสียและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ คำวินิจฉัยของประธานสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
  • ส่วนที่ 2 การเสนอญัตติ
   • ข้อ 51 ให้เป็นอำนาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่าญัตติใดเป็นญัตติด่วนหรือไม่ และเมื่อวินิจฉัยแล้วให้แจ้งผู้เสนอญัตติทราบ พร้อมด้วยเหตุผลภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้นให้ประธานสภาบรรจุญัตติด่วนเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ญัตติที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นญัตติด่วนให้ประธานสภาดำเนินการต่อไปตามข้อ 53
 • หมวด 8 กระทู้ถาม
  • ส่วนที่ 2 กระทู้ถามสดด้วยวาจา
   • ข้อ 156 การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามได้ครั้งละหนึ่งกระทู้ในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

                                  (1) เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ​ ​

                                  (2) เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

                                  (3) เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้เป็นอำนาจของประธานสภาที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามใดเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาหรือไม่ ​
 

อ่านเพิ่มเติม

อ่านข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562