รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เวทีสิทธิมนุษยชนเพื่อการปฏิรูปการเมือง เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 2549

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เวทีสิทธิมนุษยชนเพื่อการปฏิรูปการเมือง เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 2549 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2549 เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2549 เวลา 8.30 - 16.30 น.  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6

วันที่เข้าร่วม :
2549-12-08 ถึง 2549-12-09
ปีที่เข้าร่วม :
2549
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :