รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สสช . เชิงรุก ตอน เร่งระดมร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สสช . เชิงรุก ตอน เร่งระดมร่วมร่างรัฐธรรมนูญ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาววัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ, วิทยากร 6     
  2. นายยอดชาย วิถีพานิช, วิทยากร 6     
  3. นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6     
  4. นางสาวนันทา หวังสมนึก, เจ้าหน้าที่ธุรการ 6
วันที่เข้าร่วม :
2550-03-01
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ ๑
แฟ้มข้อมูล :