รายงานการเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง

การบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง ข้าราชการและประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 13.00-17.20 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, วิทยากร 8 ว.     
  2. นายจันทมร สีหาบุญลี, วิทยากร 6     
  3. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากร 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-03-16
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :