รายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ (Development of Library Potential in the New Age)

การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ (Development of Library Potential in the New Age) จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 3-5 กันยายน 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์, บรรณารักษ์ 6
  2. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ 6     
  3. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ 5     
  4. นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์, บรรณารักษ์ 4
วันที่เข้าร่วม :
2551-09-03 ถึง 2551-09-05
ปีที่เข้าร่วม :
2551
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :