สรุปการประชุม สมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ประจำปี 2554

การประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ พื้นฐานประชาธิปไตย : การบริการห้องสมุดและงานวิจัยของรัฐสภา (Fundamental to Democracy : Parliamentary library and research services) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2554 ณ รัฐสภากรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางวิจิตรา วัชราภรณ์, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
  2. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด
  3. นางสาวจำเรียง ประสงค์ดี, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด
  4. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่เข้าร่วม :
2554-02-28 ถึง 2554-03-04
ปีที่เข้าร่วม :
2554
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม APLAP
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ