รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย ก้าวไกล หรือ ไล่หลัง ภายใต้โครงการศึกษา รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย

การสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย ก้าวไกล หรือ ไล่หลัง ภายใต้โครงการศึกษา รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศไทย จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวปริศนา ถาวรยุทธ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  2. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกรชำนาญการพิเศษ
  3. นายชงคชาญ สุวรรณมณี, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  4. นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการ
  5. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ

 

วันที่เข้าร่วม :
2556-05-27
ปีที่เข้าร่วม :
2556
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ ๑
แฟ้มข้อมูล :