รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) หลักสูตร ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) หลักสูตร ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง จัดโดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสิวาพร สุขเอียด วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สานักวิชาการ
  2. นายสิฐสร กระแสร์สุนทร วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สานักวิชาการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-06-15
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :