รายงานการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพสตรี สว. กทม.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพสตรี สว. กทม. จัดโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย 1-3 ตึกสูติกรรม ชั้น 5 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ผู้เข้าร่วม :

นางสาววิมลรักษ์ ศานติธรรม, วิทยากรชำนาญพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

วันที่เข้าร่วม :
2558-07-14 ถึง 2558-07-17
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :