รายงานการเข้าสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 เรื่อง GO Forward Together: Get to Know More for Quality Services

การสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง GO Forward Together: Get to Know More for Quality Services จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2558-08-06 ถึง 2558-08-07
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :