รายงานการเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. (หลักสูตร 2 วัน)

การอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวอัญชลี, จวงจันทร์ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

วันที่เข้าร่วม :
2558-09-07 ถึง 2558-09-08
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :