รายงานการเข้าร่วมประชุมเวที สกว. (TRF Public Forum) เรื่อง เกษตรน้ำน้อย...ทางออกของเกษตรกร

การประชุมเวที สกว. (TRF Public Forum) เรื่อง เกษตรน้ำน้อย...ทางออกของเกษตรกร จัดขึ้นในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ หอประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  2. นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
วันที่เข้าร่วม :
2559-03-02
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :