รายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2 เรื่อง พลเมืองกับการปฏิรูป

การสัมมนาวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2 เรื่อง พลเมืองกับการปฏิรูป จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 14.45 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวศรันยา สีมา, นิติกรชำนาญการพิเศษ
  2. นางอาริยา สุขโต, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
วันที่เข้าร่วม :
2559-03-04
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :