รายการการเข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง บทบาทขององค์กรตุลาการและองค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

การอภิปรายทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ศาลปกครอง เรื่อง บทบาทขององค์กรตุลาการและองค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 สำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวศรันยา สีมา, นิติกรชำนาญพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2559-03-09
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :