รายงานการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตร วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตร วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี

ผู้เข้าร่วม :

นายฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

วันที่เข้าร่วม :
2559-05-17 ถึง 2559-05-19
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :