รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. รุ่นที่ 2

การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

ผู้เข้าร่วม :

นายสิฐสร กระแสร์สุนทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2559-06-02 ถึง 2559-06-03
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :