รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)

การฝึกอบรม หลักสูตร วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2559-06-16 ถึง 2559-06-17
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :