รายงานการเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง ขุมทรัพย์ที่รฦกหนังสืออนุสรณ์งานศพ

การเสวนาวิชาการ เรื่อง ขุมทรัพย์ที่รฦกหนังสืออนุสรณ์งานศพ จัดโดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องศรีอยุธยา (โรงละคร) หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางจำเรียง ระวังสำโรง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  4. นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  5. นางสาวณฤดี จูฑะรักษ์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  6. นางสาวสายฝน ดีงาม, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  7. นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  8. นายบัณฑิต อุทาวงค์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
วันที่เข้าร่วม :
2559-08-30
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :