รายงานการเข้าร่วมประชุมเสวนาระหว่างนักวิชาการ เรื่อง งานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยสำหรับรัฐสภา (Academic Research vs. Parliamentary Research)

การประชุมเสวนาระหว่างนักวิชาการ เรื่อง งานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยสำหรับรัฐสภา (Academic Research vs. Parliamentary Research) จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสิวาพร สุขเอียด, วิทยากรเชี่ยวชาญ
  2. นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์, วิทยากรเชี่ยวชาญ
  3. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประยูรวงศ์, นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

วันที่เข้าร่วม :
2559-09-14
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :