รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการ สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่เข้าร่วม :
2559-11-07
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. คณะทำงานจัดการความรู้
แฟ้มข้อมูล :