รายงานการเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Library Towards Thailand 4.0)

การประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Library Towards Thailand 4.0) จัดขึ้นโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 รวมเวลา 3 วัน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนมหานาค กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ

 

วันที่เข้าร่วม :
2560-03-22 ถึง 2560-03-24
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :