เอกสารวิชาการสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และการเตรียมการด้านวิชาการของสำนักวิชาการ

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ จัดโดย คณะทำงานสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมกานต์มณี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่เข้าร่วม :
2560-06-30; 2560-08-04
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. คณะทำงานเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเตรียมการด้านวิชาการสาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่
แฟ้มข้อมูล :