รายงานการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

งานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ จัดโดย คณะอนุกรรมการดำเนินการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร  

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  2. นายจีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
วันที่เข้าร่วม :
2560-07-25
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :