รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 8 (The 8th International Seminar for Parliamentary Research Services)

รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 8 (The 8th International Seminar for Parliamentary Research Services) ระหว่างวันที่ 7–11 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภา (The National Assembly Research Service: NARS) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางอรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  2. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
วันที่เข้าร่วม :
2560-11-07 ถึง 2560-11-11
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม ISPRS
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
แฟ้มข้อมูล :