รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

การประชุม เรื่อง มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1

วันที่เข้าร่วม :
2560-11-14
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :