สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ประเด็นอนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ ครั้งที่ 4 เรื่อง อนาคตประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ: ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การประชุม Public Policy Forum ประเด็นอนาคตประเทศไทยใน 10 มิติ ครั้งที่ 4 เรื่อง อนาคตประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ: ประเด็นเพื่อพิจารณาสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้ดำเนินงานโครงการประสานงานสนับสนุนทุนวิจัยและผลักดันการใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายตามความต้องการของรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐ และดำเนินงานขับเคลื่อนให้ผลงานวิจัยของ วช. ได้นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติและการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้สำนักวิชาการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.30 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom 

การบรรยายพิเศษ: มิติเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรม
 
แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ

 1.  สังคม
 2.  เทคโนโลยี
 3.  เศรษฐกิจ
 4.  สิ่งแวดล้อม
 5.  การเมือง 

แรงขับเคลื่อน (Forces) แบ่งออกได้เป็น 4 ฉากทัศน์ 

 1.  พยัคฆ์เหยียบเมฆ
 2.  อาชาติดปีก
 3.  ผู้เบิกไพร
 4.  พายุผีเสื้อ 

การพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ผลกระทบของผู้ประกอบการ จะเป็นแรงกดดันต่อผู้ประกอบการที่จะต้องเริ่มมองแล้วว่า เมื่อเราเริ่มที่จะวางแผนกลยุทธ์ วางแผนองค์กร วางทิศทางขององค์กรหรือธุรกิจ จะต้องมีประเด็นเรื่องจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบต่าง ๆ ทางการค้าจะเห็นมากขึ้น 
 

การบรรยายพิเศษ: มิติเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก เกษตรกรรมและการบริการ 

1. ฉากทัศน์ด้านเศรษฐกิจไทย
 
ขั้นตอนการร่างฉากทัศน์ด้านเศรษฐกิจไทย

 1.  ข้อมูลพื้นฐานและทิศทาง
 2.  การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน
 3.  ถอดปัจจัยที่สำคัญ
 4.  ร่างฉากทัศน์ 

ปัจจัยสำคัญ

 1.  ปัจจัยด้านสังคม
 2.  ปัจจัยทางเทคโนโยลี
 3.  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
 4.  ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
 5.  ปัจจัยทางด้านการเมือง

 ปัจจัยเชิงคุณค่า 

 • ฉากทัศน์ที่ 1 เศรษฐกิจเทียมเกวียน 
 • ฉากทัศน์ที่ 2 อยู่ในบางภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว
 • ฉากทัศน์ที่ 3 เศรษฐกิจพวกพ้อง
 • ฉากทัศน์ที่ 4 เศรษฐกิจคุณภาพ

 2. ฉากทัศน์ด้านการคลัง

 1.  หมวดรายจ่ายภาครัฐ
 2.  หมวดรายได้ภาครัฐ
 3.  หมวดการบริหารจัดการภาครัฐ

-การพัฒนาภาคการเกษตร มาตรการอุดหนุนเกษตรกรในระยะสั้นมีความจำเป็นเพราะว่าโรคโควิด 19 ระบาด ประชาชนไม่สามารถหางานในภาคการท่องเที่ยว
 
-การพัฒนาภาคการบริการ การท่องเที่ยว ภาคการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 
-การพัฒนาภาคบริการ (Digital Economy) 

 • หมวดที่ 1 ความเหลื่อมล้ำและความยากจน
 • หมวดที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
 • หมวดที่ 3 ฐานเศรษฐกิจใหม่ (Digital Currency, Digital Assets และ Metaverse)
วันที่เข้าร่วม :
2565-01-26
ปีที่เข้าร่วม :
2565
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :